وضعیت سرور های اصلی دیسکورد
Brazil : بدون مشکل
Rotterdam : بدون مشکل
Hong Kong : بدون مشکل
India : بدون مشکل
Japan : بدون مشکل
Russia : بدون مشکل
Singapore : بدون مشکل
South Africa : بدون مشکل
South Korea : بدون مشکل
Sydney : بدون مشکل
US Central : بدون مشکل
US East : بدون مشکل
US South : بدون مشکل
US West : بدون مشکل
Third-party : بدون مشکل
CloudFlare ? : بدون مشکل
Tax Calculation Service : بدون مشکل
گزارش اخرین اختلالات
Nov 29, 2022

هیچ مشکلی برای این روز گزارش نشده است.