وضعیت سرور های اصلی دیسکورد
Brazil : بدون مشکل
Rotterdam : بدون مشکل
Hong Kong : بدون مشکل
India : بدون مشکل
Japan : بدون مشکل
Russia : بدون مشکل
Singapore : بدون مشکل
South Africa : بدون مشکل
South Korea : بدون مشکل
Sydney : بدون مشکل
US Central : بدون مشکل
US East : بدون مشکل
US South : بدون مشکل
US West : بدون مشکل
Third-party : بدون مشکل
90 days ago
100.0 % uptime
Today
CloudFlare ? : بدون مشکل
Tax Calculation Service : بدون مشکل
Creator Payouts ? : بدون مشکل
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Server Web Pages ? : بدون مشکل
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Payments ? : بدون مشکل
90 days ago
100.0 % uptime
Today
گزارش اخرین اختلالات
Mar 20, 2023

هیچ مشکلی برای این روز گزارش نشده است.